فردی که با استفاده از گچ هواپیمای اوراقی را تعمیر کرد

سنگ گچ سمنان نوعی از سنگ گچ می باشد که گفته می شود ان فرد توانست با استفاده از آن این هوا پیما را به طور کامل تعمیر کند و بتواند بار دیگر آن را به پرواز در بیاورد.

قیمت گچ اتوماتیک در بازار با نوسان هایی همراه بوده است و همین عامل باعث شده است تا افرادی از این اختلاف قیمت استفاده کنند و بتوانند سود بسیار زیادی از این اختلاف بدست بیاورند.

کارخانه تولید گچ می تواند تاثیر بسیار زیادی بر قیمت گچ در کشور داشته باشد چون اگر این کارخانه تولید خود را افزایش دهد می تواند با مقدار گچ بیشتر قیمت این محصول را کاهش دهد.

خرید سنگ گچ می تواند یکی از اولین کار هایی باشد که این فرد برای رسیدن به هدف خود یعنی به پرواز در آوردن این هواپیمای کهنه انجام داده است و با تلاش فراوانی که داشته است به هدف خود رسید.