شرکت تولیدکننده گچ رنگی ساختمان

شرکت های تولیدکننده انواع گچ ضد آب ساختمانی را به صورت سفید و رنگی به مشتریان در سراسر کشور عرضه می کنند.
اکثر تولیدکنندگان گچ های ساختمانی در استان سمنان قرار دارند که توانسته اند با استفاده از سنگ گچ های مرغوب، بهترین گچ های ساختمانی را تولید و روانه بازار نمایند.

بیشتر گچ ها به صورت سفید تولید می شود. اما اخیرا برخی تولیدکنندگان توانسته اند با استفاده از رنگ های ساختمانی، گچ ها را در تنوع رنگی دیگر به بازار عرضه نمایند که پس از استفاده به مکان مورد نظر زیبایی خاصی را خواهد بخشید.
منبع: گچ ضد رطوبت